Programu Asysta Szkodowa

Regulamin Programu Asysta Szkodowa w Motorwings

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Asysta Szkodowa w Motorwings oraz warunki uczestnictwa w Programie.

2. Organizatorem programu jest Motorwings Spółka Cywilna Mateusz Olszowy, Łukasz Czarnota z siedzibą w Łodzi, 94-234 ul. Podchorążcyh 69S, NIP:7272753898.

3. Program trwa od dnia 09.06.2016r. do czasu ogłoszenia jego zakończenia na stronie motorwings.pl.

4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Program przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, które zakupiły produkty objęte programem i spełniły wymogi przystąpienia do Programu (zwanych dalej Uczestnikami)

6. Aby przystąpić do Programu należy przesłać na adres elektroniczny asysta@motorwings.pl wiadomość z tematem:” Rejestracja imię i nazwisko Uczestnika” o następującej treści:

„Imię:

Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Pełna nazwa i rozmiary rejestrowanych produktów:

Data zakupu:

Nr Paragonu/Faktury:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Programu Asysta Szkodowa w Motorwings, spełniam warunki uczestnictwa w nim zawarte i w pełni akceptuję wszystkie jego postanowienia.”

Dane podane w wiadomości muszą być kompletne i podane zgodnie z prawdą.

7. Wszystkie informacje dotyczące Programu i jego obsługi będą przekazywane na adres elektroniczny przy użyciu którego Uczestnik dokonał rejestracji produktu. Wiadomości wysłane na ten adres uznaje się za doręczone w chwili podjęcia próby ich wysłania z serwera pocztowego Organizatora.

8. Uczestnictwo w programie zostaje nabyte od momentu jego potwierdzenia drogą elektroniczną przez Organizatora.

9. Produkty objęte programem są to wszystkie kaski motocyklowe, kurtki motocyklowe, spodnie motocyklowe, rękawice motocyklowe, buty motocyklowe marek: HJC, SPIDI, REV'IT, HELD, OXFORD, MOMODESIGN, TCX, FORMA, XPD, zakupione od Organizatora w okresie obowiązywania Programu.

10. W ramach Programu Uczestnik uprawniony jest w okresie dwóch lat od momentu zakupu Produktu, w przypadku wystąpienia zdarzenia uszkodzenia tegoż Produktu bezpośrednio wskutek wypadku albo kolizji drogowej z osobistym udziałem Uczestnika albo jego utraty bezpośrednio wskutek kradzieży z włamaniem, do zakupu takiego samego produktu z rabatem 50% naliczanym od ceny katalogowej nowego produktu w dniu zgłoszenia szkody.

11. Za wypadek na potrzeby Programu uznaje się każde zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym na drodze publicznej spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni

12. Za kolizję drogową na potrzeby Programu uznaje się każde zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym na drodze publicznej, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni

13. Za cenę katalogową produktu będącą podstawą przyznania Rabatu uznaje się cenę zamieszczoną na stronie www.motorwings.pl na dzień zgłoszenia szkody. W przypadku występowania ceny obniżonej, za cenę katalogową uznaje się cenę wyjściową(tj. przed obniżeniem) podaną na stronie www.motorwings.pl. W przypadku występowania wielu różnych cen produktu za cenę katalogową uznaje się najwyższą z cen.

14. W przypadku braku takiego samego produktu na stanie magazynowym Organizatora lub za zgodą Organizatora udzielony Rabat może być wykorzystany na zakup innego produktu takiego samego rodzaju tj. kasku motocyklowego, kurtki motocyklowej, spodni motocyklowych, rękawic motocyklowych, butów motocyklowych marek objętych Programem Asysty Szkodowej, którego cena katalogowa w momencie dokonywania zakupu jest równa lub niższa niż cena katalogowa na dzień zgłoszenia szkody produktu uszkodzonego bądź skradzionego. W przypadku gdy taki sam produkt nie jest już dystrybuowany przez Organizatora tj. nie widnieje na stronie www.motorwings.pl za jego cenę katalogową przyjmuje się cenę za jaką został zakupiony według dowodu zakupu.

15. Uczestnik może za zgodą Organizatora wykorzystać przysługujący mu Rabat do zakupu innego produktu tego samego rodzaju o wyższej cenie katalogowej niż uszkodzonego lub skradzionego produktu na dzień zgłoszenia szkody. Wówczas przysługuje mu Rabat o wartości kwotowej, jaki otrzymałby przy zakupie takiego samego produktu jak uszkodzony lub skradziony. Rabat ten jest odliczany od ceny katalogowej nowego produktu.

16. Przyznany w ramach programu Rabat ma na celu umożliwienie Uczestnikowi zakupu w obniżonej cenie uszkodzonego lub utraconego przez niego ubioru motocyklowego będącego przedmiotem Programu. Rabat nie może być zamieniony na świadczenie w gotówce i nie podlega roszczeniom pieniężnym.

17. Szkodę należy zgłosić pod adresem asysta@motorwings.pl albo bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Motorwings niezwłocznie, nie później niż 21 dni od jej wystąpienia, podając czas i miejsce zdarzenia oraz jego okoliczności i wskazując uszkodzone/utracone w jego wyniku produkty.

18. W celu otrzymania rabatu przewidzianego programem Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia drogą elektroniczną, pocztową albo osobiście kopii następujących dokumentów:1)dowodu zakupu produktu w postaci paragonu albo faktury VAT 2) zaświadczenia z Policji potwierdzającego udział Uczestnika w wypadku/kolizji albo kradzież produktu w wyniku włamania. Na życzenie Organizatora programu Uczestnik zobowiązany jest również do przedstawienia do wglądu oryginału wyżej wymienionych dokumentów w terminie 14 dni osobiście lub drogą pocztową na adres siedziby firmy.

19. W przypadku kolizji drogowej Organizator może zażądać również przekazania nieodpłatnie w terminie 14 dni do siedziby sklepu stacjonarnego uszkodzonych produktów będących przedmiotem Programu.

20. Organizator podejmuje decyzję dotyczącą przyznania Rabatu w terminie 7 dni od zgłoszenia szkody i spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w ust. 17, 18, 19.

21. Organizator może odmówić udzielenia rabatu, w szczególności w przypadku:

1) uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności przedstawionych dokumentów lub okoliczności zdarzenia,

2)nie spełnienia przez Uczestnika wcześniej opisanych wymogów dotyczących rejestracji Uczestnika i zgłoszenia szkody w określonych terminach,

 3)nie wykazania przez Uczestnika w sposób wiarygodny osobistego uczestnictwa w wypadku  albo kolizji drogowej lub tego, iż uszkodzenie przedmiotu jest bezpośrednim następstwem  tegoż wypadku albo kolizji drogowej

4)szkód wyrządzonych umyślnie przez Uczestnika lub osoby trzecie

5)gdy kradzież z włamaniem została popełniona przez osobę najbliższą Uczestnikowi i Uczestnik  nie złożył wniosku o jej ściganie,

22. Uczestnictwo w programie ma charakter osobisty, nie może zostać przekazane zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, wygasa automatycznie w momencie upływu 2 lat od zakupu produktu objętego programem lub w momencie zbycia produktu.

23. Każdy produkt objęty Programem po zakupie w sklepie Motorwings może zostać zarejestrowany tylko raz tylko przez jednego Uczestnika.

24. Produkt nabyty z Rabatem -50% wynikającym ze zdarzenia objętego Programem nie może zostać zarejestrowany w Programie.

25. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na cele związane z jego uczestnictwem w Programie.

26. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia, przy czym usunięcie danych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

27. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do danych mają jedynie przeszkoleni i uprawnieni do tego pracownicy Organizatora.

28. Uczestnik Programu będący Konsumentem, może odstąpić od uczestnictwa w Programie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia potwierdzenia przez Organizatora statusu Uczestnika Programu, o którym mowa w ustępie 8. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia przystąpienie do udziału w Programie jest uważane za niedokonane, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

29. Uczestnik Programu może w każdej chwili wystąpić z programu składając na piśmie stosowne oświadczenie. Z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik traci wszystkie uprawnienia do Rabatu, niezależnie czy zdarzenie do niego uprawniające nastąpiło przed czy po rezygnacji z Programu.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel