Regulamin "PREZENTÓW MOTOCYKLOWYCH"

Regulamin "PREZENTÓW MOTOCYKLOWYCH"

Motorwings S. C. Mateusz Olszowy, Łukasz Czarnota
94-234 Łódź, ul. Podchorążych 69S z dnia 02.12.2010r.


I. Przedmiot regulacji

1)Niniejszy regulamin reguluje tryb realizacji "Prezentów Motocyklowych" emitowanych przez MOTORWINGS S.C. Mateusz Olszowy, Łukasz Czarnota z siedzibą w Łodzi, ul. Podchorążych 69S, zwaną dalej MOTORWINGS.
2)Prezenty motocyklowe są emitowane przez MOTORWINGS w nominałach 5 zł, 10 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł.
3)MOTORWINGS oznacza Prezenty Motocyklowe datą ważności, naniesioną na druk prezentu.
4)Prezent Motocyklowy stanowi w rozumieniu obowiązujących przepisów znak legitymacyjny, realizowany na warunkach wskazanych w regulaminie.

II. Prezent Motocyklowy

Prezentem motocyklowym w rozumieniu Regulaminu, zwanym dalej Prezentem Motocyklowym jest wyłącznie Prezent Motocyklowy:
1)wystawiony przez wspólników MOTORWINGS, tj. Mateusza Olszowy lub Łukasza Czarnotę.
2)wystawiony w formie pisemnej zwanej dalej drukiem i opatrzony identyfikatorem.
3)do którego druku nie dokonano jakiejkolwiek zmiany, a w szczególności przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu.
4)wobec którego MOTORWINGS dokonało aktywacji
5)wobec którego nie nastąpiła dezaktywacja
MOTORWINGS nie ma obowiązku realizować druku oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z odmową lub realizacją druku nie spełniającego chociażby jednego z wymogów wymienionych w pkt. 1-5 niniejszego ustępu.

III. Zakup Prezentu Motocyklowego

1)zakup prezentu motocyklowego następuje po cenie nominalnej. Przy zakupie prezentu motocyklowego nie są uwzględniane żadne rabaty.
2)MOTORWINGS wystawi nabywcy Prezentu Motocyklowego dokument potwierdzający nabycie Prezentu Motocyklowego zwany drukiem, spełniający wymogi zawarte w ust. I i ust. II niniejszego regulaminu.

IV.Aktywacja i dezaktywacja

1)MOTORWINGS dokonuje aktywacji Prezentu Motocyklowego po dokonaniu wpłaty odpowiadającej wartości nominalnej Prezentu Motocyklowego.
2)Dezaktywacja Prezentu Motocyklowego następuje automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń, wskutek upływu terminu, wskazanego na druku Prezentu Motocyklowego.
3)Dezaktywacja Prezentu Motocyklowego następuje automatycznie wskutek realizacji Prezentu Motocyklowego w oddziale MOTORWINGS lub poprzez sklep internetowy Motorwings.pl

V. Realizacja Prezentu Motocyklowego

1)MOTORWINGS zobowiązuje się zrealizować Prezent Motocyklowy:
a)w sklepie MOTORWINGS znajdującym się w Łodzi na ul. Milionowa 3/5, 93-102 Łódź po zwrocie druku Prezentu Motocyklowego poprzez wydanie towarów, znajdujących się w chwili realizacji Prezentu Motocyklowego w sklepie MOTORWINGS i przeznaczonych do sprzedaży za cenę określoną na metce towaru albo okreś
b)albo poprzez sklep internetowy Motorwings.pl znajdujący się pod domeną internetową www.motorwings.pl po podaniu w informacjach dodatkowych zamówienia identyfikatora i wartości nominalnej Prezentu Motocyklowego poprzez wydanie towarów, oznaczonych w chwili realizacji jako "dostępnych" zarówno co do gatunku, jak i rozmiaru, koloru i innych cech specyficznych dla danego towaru.
za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Prezentu Motocyklowego.
2)MOTORWINGS nie jest obowiązany do zwrotu na rzecz osoby realizującej Prezent Motocyklowy, ani nabywcy tego Prezentu Motocyklowego jakichkolwiek kwot z tytułu różnicy pomiedzy ceną brutto wydawanych towarów a wartością nominalną Prezentu Motocyklowego.
3)Jeżeli cena brutto wydawanych towarów jest wyższa, niż wartość nominalna Prezentu Motocyklowego, osoba realizująca Prezent Motocyklowy ma obowiązek uiścić w chwili realizacji różnicę w sposób akceptowany a) w sklepie przy realizacji w sklepie MOTORWINGS b) w sklepie internetowym Motorwings.pl przy realizacji poprzez tenże sklep internetowy.
4)Wartość nominalna Prezentów Motocyklowych lub jej część nie mogą służyć jako zapłata za dostawę towaru.
5)MOTORWINGS nie uwzględnia przy realizacji Prezentów Motocyklowych, innych niż Prezenty Motocyklowe bonów rabatowych, kuponów rabatowych, czy znaków legitymacyjnych.
6)MOTORWINGS uwzględnia przy realizacji Prezentów Motocyklowych rabaty przyznane przez siebie dla ogółu konsumentów lub szczególnych grup konsumentów, o ile regulamin tychże rabatów nie stanowi inaczej.
7)MOTORWINGS zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji sklepu MOTORWINGS i adresu domeny sklepu internetowego Motorwings.pl.

VI. Reklamacje

1)reklamacje dotyczace odmowy zrealizowania Prezentu Motocyklowego należy składać pisemnie na adres: MOTORWINGS S.C. Mateusz Olszowy, Łukasz Czarnota, ul. Podchorążych 69S, 94-234 Łódź
2)reklamacja pod rygorem nie rozpatrzenia musi zawierać datę i miejsce nie zrealizowania Prezentu Motocyklowego, dane osoby składającej reklamację, identyfikator i nominał Prezentu Motocyklowego.
3)MOTORWINGS obowiązany jest rozpatrzyć reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru reklamacji i poinformować składającego reklamację pisemnie o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.
4)podstawę reklamacji stanowi wyłącznie odmowa realizacji Prezentu motocyklowego przez MOTORWINGS niezgodnie z regulaminem.
5)w wyniku uznania reklamacji MOTORWINGS dokona realizacji Prezentu Motocyklowego, zgodnie z regulaminem.

VII. Postanowienia końcowe

1)treść regulaminu będzie udostępniona w sklepie MOTORWINGS oraz na stronie sklepu internetowego Motorwings.pl.
2)Motorwings zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w sklepie MOTORWINGS i sklepie internetowym Motorwings.pl

pixel